POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V RDEČEM KRIŽU SLOVENIJE

Spoštovani,

 

podajamo vam nekaj informacij o tem, kako skrbno in odgovorno ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali oz. so nam bili posredovani v procesu izvajanja naših storitev.

 

Varovanju vaše zasebnosti in vaših zasebnih podatkov pripisujemo velik pomen. V zvezi s tem je za nas zelo pomembno, da spoštujemo vse določbe v zvezi z varstvom podatkov in pri obdelavi vaših podatkov ravnamo transparentno. Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime, naslov, naslov elektronske pošte,…

Rdeči križ Slovenije (RKS) je upravljavec po sedmem odstavku 4.člena Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov. Vaše osebne podatke vzdržujemo in nadzorujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 Rdeči križ Slovenije vodi naslednje zbirke podatkov o:

osebah, ki opravljajo izpit iz prve pomoči,

predavateljih (zdravnikih, medicinskih sestrah in drugih),

ekipah in osebah, ki opravljajo različne programe usposabljanja,

krvodajalcih,

prostovoljnih darovalcih delov človeškega telesa,

članstvu v organizacijah Rdečega križa,

darovalcih denarnih in drugih prispevkov,

socialno ogroženih osebah, ki jim Rdeči križ Slovenije v okviru svojih pristojnosti pomaga,

dobitnikih priznanj in odlikovanj Rdečega križa Slovenije,

o osebah, ki imajo v skladu z ženevskimi konvencijami pravico nositi znak Rdečega križa  Slovenije,

vojnih ujetnikih,

vojnih beguncih,

civilnih internirancih,

zaščitenih osebah, ujetih dalj kot dva tedna,

zaščitenih osebah na prisilnem bivanju,

ranjenih, bolnih in umrlih pripadnikih oboroženih sil ter brodolomcih,

otrocih ločenih od staršev zaradi vojnih spopadov,

otrocih evakuiranih v tuje države,

pogrešanih osebah,

žrtvah naravnih in drugih nesreč

prostovoljcih in prostovoljskem delu.

Za vse zgoraj navedene zbirke ima RKS zakonsko podlago v Zakonu o Rdečem križu Slovenije (Uradni list. RS, št. 17/93, 79/10), ki omogoča zbiranje, uporabo, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov za določene namene ter dodatno v Zakonu o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) in Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) Za vse ostale primere zbiranja osebnih podatkov bomo potrebovali vašo privolitev.

 

Katere podatke obdelujemo?

 

RKS je 'upravljavec' vaših osebnih podatkov. Na RKS zbiramo, hranimo in obdelujemo tiste osebne podatke, ki jih pridobimo ob izvajanju naše dejavnosti.

Vse navedene zbirke podatkov od 1 do 10 vsebujejo naslednje osebne podatke: 
– priimek in ime, 
– datum in kraj rojstva, 
– stalno ali začasno prebivališče

Vse navedene zbirke podatkov od 1 do 20 vsebujejo naslednje osebne podatke: 
– priimek in ime,

– kraj in datum rojstva,

– ime in priimek očeta in matere ter materin dekliški priimek.

Podrobnejšo vsebino osebnih podatkov, ki jih RKS zbira, hrani in obdeluje, določajo 12., 15. in 16. člen Zakona o RKS, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/65298,

10. člen Zakona o preskrbi s krvjo http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4230, ter 22. člen Zakona o prostovoljstvu, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5532

Na kakšni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Vaše osebne podatke obdelujemo:

-          v skladu z zakonsko podlago,

-          za izvajanje nalog v javnem interesu,

-          če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo,

-          na podlagi vaše nedvoumne privolitve za enega ali več določenih namenov.

V primeru, da je potrebna vaša privolitev, vas bomo o  namenu informirali in za privolitev zaprosili.

 

Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke?

 

Vaše podatke potrebujemo za namen izvajanja dejavnosti Rdečega križa Slovenije v okviru posameznega namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani.

 

Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z zahtevami Uredbe GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter področnimi zakoni. Obdelavo izvajamo sami ali pa jo za nas izvajajo zunanji obdelovalci, s katerimi imamo sklenjene ustrezne  pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

 

Kako dolgo vaše osebne podatke hranimo?

 

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot to od nas zahteva zakon. Podatke, pridobljene z vašo privolitvijo (neobvezni osebni podatki), hranimo do vašega preklica ali dokler obstaja namen, za katerega so bili zbrani.  Po tem podatke izbrišemo, uničimo oziroma jih anonimiziramo.

 

Komu vaše osebne podatke posredujemo?

 

Vaše podatke posredujemo drugim uporabnikom za namene izvajanja dejavnosti RKS na podlagi zakonodaje ali če imamo za to vašo privolitev.

 

 

Katere so pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ?

 V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate do nas naslednje pravice:

•          pravico do dostopa,

•          pravico do popravka,

•          pravico do izbrisa,

•          pravico do omejitve obdelave,

•          pravico do prenosljivosti podatkov,

•          pravico do ugovora obdelavi

Če menite, da pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršimo GDPR, imate pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu). V kolikor želite uveljavljati katero izmed ostalih pravic o tem obvestite pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na dpo@rks.si .


 

Postopek uveljavljanja pravic

 

Vsa   vprašanja, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko na RKS naslovite v pisni obliki na e-naslov: dpo@rks.si. 

 

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, bomo odgovorili  v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev, pri čemer vas o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo obvestimo.

 

RKS lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

 

Celotno besedilo Uredbe GDPR

Besedilo Uredbe GDPR je dostopno na spletnem portalu EUR Lex

 

Kontaktni podatki

 

Kontaktni podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

mag. Nuška Jerman, e-mail: dpo@rks.si

Spoštovani,

 

podajamo vam nekaj informacij o tem, kako skrbno in odgovorno ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali oz. so nam bili posredovani v procesu izvajanja naših storitev.

 

Varovanju vaše zasebnosti in vaših zasebnih podatkov pripisujemo velik pomen. V zvezi s tem je za nas zelo pomembno, da spoštujemo vse določbe v zvezi z varstvom podatkov in pri obdelavi vaših podatkov ravnamo transparentno. Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime, naslov, naslov elektronske pošte,…

Rdeči križ Slovenije (RKS) je upravljavec po sedmem odstavku 4.člena Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov. Vaše osebne podatke vzdržujemo in nadzorujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 Rdeči križ Slovenije vodi naslednje zbirke podatkov o:

osebah, ki opravljajo izpit iz prve pomoči,

predavateljih (zdravnikih, medicinskih sestrah in drugih),

ekipah in osebah, ki opravljajo različne programe usposabljanja,

krvodajalcih,

prostovoljnih darovalcih delov človeškega telesa,

članstvu v organizacijah Rdečega križa,

darovalcih denarnih in drugih prispevkov,

socialno ogroženih osebah, ki jim Rdeči križ Slovenije v okviru svojih pristojnosti pomaga,

dobitnikih priznanj in odlikovanj Rdečega križa Slovenije,

o osebah, ki imajo v skladu z ženevskimi konvencijami pravico nositi znak Rdečega križa  Slovenije,

vojnih ujetnikih,

vojnih beguncih,

civilnih internirancih,

zaščitenih osebah, ujetih dalj kot dva tedna,

zaščitenih osebah na prisilnem bivanju,

ranjenih, bolnih in umrlih pripadnikih oboroženih sil ter brodolomcih,

otrocih ločenih od staršev zaradi vojnih spopadov,

otrocih evakuiranih v tuje države,

pogrešanih osebah,

žrtvah naravnih in drugih nesreč

prostovoljcih in prostovoljskem delu.

Za vse zgoraj navedene zbirke ima RKS zakonsko podlago v Zakonu o Rdečem križu Slovenije (Uradni list. RS, št. 17/93, 79/10), ki omogoča zbiranje, uporabo, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov za določene namene ter dodatno v Zakonu o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) in Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) Za vse ostale primere zbiranja osebnih podatkov bomo potrebovali vašo privolitev.

 

Katere podatke obdelujemo?

 

RKS je 'upravljavec' vaših osebnih podatkov. Na RKS zbiramo, hranimo in obdelujemo tiste osebne podatke, ki jih pridobimo ob izvajanju naše dejavnosti.

Vse navedene zbirke podatkov od 1 do 10 vsebujejo naslednje osebne podatke: 
– priimek in ime, 
– datum in kraj rojstva, 
– stalno ali začasno prebivališče

Vse navedene zbirke podatkov od 1 do 20 vsebujejo naslednje osebne podatke: 
– priimek in ime,

– kraj in datum rojstva,

– ime in priimek očeta in matere ter materin dekliški priimek.

Podrobnejšo vsebino osebnih podatkov, ki jih RKS zbira, hrani in obdeluje, določajo 12., 15. in 16. člen Zakona o RKS, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/65298,

10. člen Zakona o preskrbi s krvjo http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4230, ter 22. člen Zakona o prostovoljstvu, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5532

Na kakšni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Vaše osebne podatke obdelujemo:

-          v skladu z zakonsko podlago,

-          za izvajanje nalog v javnem interesu,

-          če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo,

-          na podlagi vaše nedvoumne privolitve za enega ali več določenih namenov.

V primeru, da je potrebna vaša privolitev, vas bomo o  namenu informirali in za privolitev zaprosili.

 

Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke?

 

Vaše podatke potrebujemo za namen izvajanja dejavnosti Rdečega križa Slovenije v okviru posameznega namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani.

 

Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z zahtevami Uredbe GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter področnimi zakoni. Obdelavo izvajamo sami ali pa jo za nas izvajajo zunanji obdelovalci, s katerimi imamo sklenjene ustrezne  pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

 

Kako dolgo vaše osebne podatke hranimo?

 

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot to od nas zahteva zakon. Podatke, pridobljene z vašo privolitvijo (neobvezni osebni podatki), hranimo do vašega preklica ali dokler obstaja namen, za katerega so bili zbrani.  Po tem podatke izbrišemo, uničimo oziroma jih anonimiziramo.

 

Komu vaše osebne podatke posredujemo?

 

Vaše podatke posredujemo drugim uporabnikom za namene izvajanja dejavnosti RKS na podlagi zakonodaje ali če imamo za to vašo privolitev.

 

 

Katere so pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ?

 V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate do nas naslednje pravice:

•          pravico do dostopa,

•          pravico do popravka,

•          pravico do izbrisa,

•          pravico do omejitve obdelave,

•          pravico do prenosljivosti podatkov,

•          pravico do ugovora obdelavi

Če menite, da pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršimo GDPR, imate pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu). V kolikor želite uveljavljati katero izmed ostalih pravic o tem obvestite pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na dpo@rks.si .


 

Postopek uveljavljanja pravic

 

Vsa   vprašanja, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko na RKS naslovite v pisni obliki na e-naslov: dpo@rks.si. 

 

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, bomo odgovorili  v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev, pri čemer vas o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo obvestimo.

 

RKS lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

 

Celotno besedilo Uredbe GDPR

Besedilo Uredbe GDPR je dostopno na spletnem portalu EUR Lex

 

Kontaktni podatki

 

Kontaktni podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

mag. Nuška Jerman, e-mail: dpo@rks.si

Spoštovani,

 

podajamo vam nekaj informacij o tem, kako skrbno in odgovorno ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali oz. so nam bili posredovani v procesu izvajanja naših storitev.

 

Varovanju vaše zasebnosti in vaših zasebnih podatkov pripisujemo velik pomen. V zvezi s tem je za nas zelo pomembno, da spoštujemo vse določbe v zvezi z varstvom podatkov in pri obdelavi vaših podatkov ravnamo transparentno. Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime, naslov, naslov elektronske pošte,…

Rdeči križ Slovenije (RKS) je upravljavec po sedmem odstavku 4.člena Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov. Vaše osebne podatke vzdržujemo in nadzorujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 Rdeči križ Slovenije vodi naslednje zbirke podatkov o:

osebah, ki opravljajo izpit iz prve pomoči,

predavateljih (zdravnikih, medicinskih sestrah in drugih),

ekipah in osebah, ki opravljajo različne programe usposabljanja,

krvodajalcih,

prostovoljnih darovalcih delov človeškega telesa,

članstvu v organizacijah Rdečega križa,

darovalcih denarnih in drugih prispevkov,

socialno ogroženih osebah, ki jim Rdeči križ Slovenije v okviru svojih pristojnosti pomaga,

dobitnikih priznanj in odlikovanj Rdečega križa Slovenije,

o osebah, ki imajo v skladu z ženevskimi konvencijami pravico nositi znak Rdečega križa  Slovenije,

vojnih ujetnikih,

vojnih beguncih,

civilnih internirancih,

zaščitenih osebah, ujetih dalj kot dva tedna,

zaščitenih osebah na prisilnem bivanju,

ranjenih, bolnih in umrlih pripadnikih oboroženih sil ter brodolomcih,

otrocih ločenih od staršev zaradi vojnih spopadov,

otrocih evakuiranih v tuje države,

pogrešanih osebah,

žrtvah naravnih in drugih nesreč

prostovoljcih in prostovoljskem delu.

Za vse zgoraj navedene zbirke ima RKS zakonsko podlago v Zakonu o Rdečem križu Slovenije (Uradni list. RS, št. 17/93, 79/10), ki omogoča zbiranje, uporabo, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov za določene namene ter dodatno v Zakonu o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) in Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) Za vse ostale primere zbiranja osebnih podatkov bomo potrebovali vašo privolitev.

 

Katere podatke obdelujemo?

 

RKS je 'upravljavec' vaših osebnih podatkov. Na RKS zbiramo, hranimo in obdelujemo tiste osebne podatke, ki jih pridobimo ob izvajanju naše dejavnosti.

Vse navedene zbirke podatkov od 1 do 10 vsebujejo naslednje osebne podatke: 
– priimek in ime, 
– datum in kraj rojstva, 
– stalno ali začasno prebivališče

Vse navedene zbirke podatkov od 1 do 20 vsebujejo naslednje osebne podatke: 
– priimek in ime,

– kraj in datum rojstva,

– ime in priimek očeta in matere ter materin dekliški priimek.

Podrobnejšo vsebino osebnih podatkov, ki jih RKS zbira, hrani in obdeluje, določajo 12., 15. in 16. člen Zakona o RKS, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/65298,

10. člen Zakona o preskrbi s krvjo http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4230, ter 22. člen Zakona o prostovoljstvu, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5532

Na kakšni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Vaše osebne podatke obdelujemo:

-          v skladu z zakonsko podlago,

-          za izvajanje nalog v javnem interesu,

-          če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo,

-          na podlagi vaše nedvoumne privolitve za enega ali več določenih namenov.

V primeru, da je potrebna vaša privolitev, vas bomo o  namenu informirali in za privolitev zaprosili.

 

Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke?

 

Vaše podatke potrebujemo za namen izvajanja dejavnosti Rdečega križa Slovenije v okviru posameznega namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani.

 

Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z zahtevami Uredbe GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter področnimi zakoni. Obdelavo izvajamo sami ali pa jo za nas izvajajo zunanji obdelovalci, s katerimi imamo sklenjene ustrezne  pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

 

Kako dolgo vaše osebne podatke hranimo?

 

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot to od nas zahteva zakon. Podatke, pridobljene z vašo privolitvijo (neobvezni osebni podatki), hranimo do vašega preklica ali dokler obstaja namen, za katerega so bili zbrani.  Po tem podatke izbrišemo, uničimo oziroma jih anonimiziramo.

 

Komu vaše osebne podatke posredujemo?

 

Vaše podatke posredujemo drugim uporabnikom za namene izvajanja dejavnosti RKS na podlagi zakonodaje ali če imamo za to vašo privolitev.

 

 

Katere so pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ?

 V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate do nas naslednje pravice:

•          pravico do dostopa,

•          pravico do popravka,

•          pravico do izbrisa,

•          pravico do omejitve obdelave,

•          pravico do prenosljivosti podatkov,

•          pravico do ugovora obdelavi

Če menite, da pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršimo GDPR, imate pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu). V kolikor želite uveljavljati katero izmed ostalih pravic o tem obvestite pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na dpo@rks.si .


 

Postopek uveljavljanja pravic

 

Vsa   vprašanja, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko na RKS naslovite v pisni obliki na e-naslov: dpo@rks.si. 

 

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, bomo odgovorili  v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev, pri čemer vas o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo obvestimo.

 

RKS lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

 

Celotno besedilo Uredbe GDPR

Besedilo Uredbe GDPR je dostopno na spletnem portalu EUR Lex

 

Kontaktni podatki

 

Kontaktni podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

mag. Nuška Jerman, e-mail: dpo@rks.si

Spoštovani,

 

podajamo vam nekaj informacij o tem, kako skrbno in odgovorno ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali oz. so nam bili posredovani v procesu izvajanja naših storitev.

 

Varovanju vaše zasebnosti in vaših zasebnih podatkov pripisujemo velik pomen. V zvezi s tem je za nas zelo pomembno, da spoštujemo vse določbe v zvezi z varstvom podatkov in pri obdelavi vaših podatkov ravnamo transparentno. Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime, naslov, naslov elektronske pošte,…

Rdeči križ Slovenije (RKS) je upravljavec po sedmem odstavku 4.člena Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov. Vaše osebne podatke vzdržujemo in nadzorujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 Rdeči križ Slovenije vodi naslednje zbirke podatkov o:

osebah, ki opravljajo izpit iz prve pomoči,

predavateljih (zdravnikih, medicinskih sestrah in drugih),

ekipah in osebah, ki opravljajo različne programe usposabljanja,

krvodajalcih,

prostovoljnih darovalcih delov človeškega telesa,

članstvu v organizacijah Rdečega križa,

darovalcih denarnih in drugih prispevkov,

socialno ogroženih osebah, ki jim Rdeči križ Slovenije v okviru svojih pristojnosti pomaga,

dobitnikih priznanj in odlikovanj Rdečega križa Slovenije,

o osebah, ki imajo v skladu z ženevskimi konvencijami pravico nositi znak Rdečega križa  Slovenije,

vojnih ujetnikih,

vojnih beguncih,

civilnih internirancih,

zaščitenih osebah, ujetih dalj kot dva tedna,

zaščitenih osebah na prisilnem bivanju,

ranjenih, bolnih in umrlih pripadnikih oboroženih sil ter brodolomcih,

otrocih ločenih od staršev zaradi vojnih spopadov,

otrocih evakuiranih v tuje države,

pogrešanih osebah,

žrtvah naravnih in drugih nesreč

prostovoljcih in prostovoljskem delu.

Za vse zgoraj navedene zbirke ima RKS zakonsko podlago v Zakonu o Rdečem križu Slovenije (Uradni list. RS, št. 17/93, 79/10), ki omogoča zbiranje, uporabo, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov za določene namene ter dodatno v Zakonu o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) in Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) Za vse ostale primere zbiranja osebnih podatkov bomo potrebovali vašo privolitev.

 

Katere podatke obdelujemo?

 

RKS je 'upravljavec' vaših osebnih podatkov. Na RKS zbiramo, hranimo in obdelujemo tiste osebne podatke, ki jih pridobimo ob izvajanju naše dejavnosti.

Vse navedene zbirke podatkov od 1 do 10 vsebujejo naslednje osebne podatke: 
– priimek in ime, 
– datum in kraj rojstva, 
– stalno ali začasno prebivališče

Vse navedene zbirke podatkov od 1 do 20 vsebujejo naslednje osebne podatke: 
– priimek in ime,

– kraj in datum rojstva,

– ime in priimek očeta in matere ter materin dekliški priimek.

Podrobnejšo vsebino osebnih podatkov, ki jih RKS zbira, hrani in obdeluje, določajo 12., 15. in 16. člen Zakona o RKS, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/65298,

10. člen Zakona o preskrbi s krvjo http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4230, ter 22. člen Zakona o prostovoljstvu, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5532

Na kakšni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Vaše osebne podatke obdelujemo:

-          v skladu z zakonsko podlago,

-          za izvajanje nalog v javnem interesu,

-          če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo,

-          na podlagi vaše nedvoumne privolitve za enega ali več določenih namenov.

V primeru, da je potrebna vaša privolitev, vas bomo o  namenu informirali in za privolitev zaprosili.

 

Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke?

 

Vaše podatke potrebujemo za namen izvajanja dejavnosti Rdečega križa Slovenije v okviru posameznega namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani.

 

Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z zahtevami Uredbe GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter področnimi zakoni. Obdelavo izvajamo sami ali pa jo za nas izvajajo zunanji obdelovalci, s katerimi imamo sklenjene ustrezne  pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

 

Kako dolgo vaše osebne podatke hranimo?

 

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot to od nas zahteva zakon. Podatke, pridobljene z vašo privolitvijo (neobvezni osebni podatki), hranimo do vašega preklica ali dokler obstaja namen, za katerega so bili zbrani.  Po tem podatke izbrišemo, uničimo oziroma jih anonimiziramo.

 

Komu vaše osebne podatke posredujemo?

 

Vaše podatke posredujemo drugim uporabnikom za namene izvajanja dejavnosti RKS na podlagi zakonodaje ali če imamo za to vašo privolitev.

 

 

Katere so pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ?

 V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate do nas naslednje pravice:

•          pravico do dostopa,

•          pravico do popravka,

•          pravico do izbrisa,

•          pravico do omejitve obdelave,

•          pravico do prenosljivosti podatkov,

•          pravico do ugovora obdelavi

Če menite, da pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršimo GDPR, imate pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu). V kolikor želite uveljavljati katero izmed ostalih pravic o tem obvestite pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na dpo@rks.si .


 

Postopek uveljavljanja pravic

 

Vsa   vprašanja, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko na RKS naslovite v pisni obliki na e-naslov: dpo@rks.si. 

 

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, bomo odgovorili  v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev, pri čemer vas o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo obvestimo.

 

RKS lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

 

Celotno besedilo Uredbe GDPR

Besedilo Uredbe GDPR je dostopno na spletnem portalu EUR Lex

 

Kontaktni podatki

 

Kontaktni podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

mag. Nuška Jerman, e-mail: dpo@rks.si

Spoštovani,

 

podajamo vam nekaj informacij o tem, kako skrbno in odgovorno ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali oz. so nam bili posredovani v procesu izvajanja naših storitev.

 

Varovanju vaše zasebnosti in vaših zasebnih podatkov pripisujemo velik pomen. V zvezi s tem je za nas zelo pomembno, da spoštujemo vse določbe v zvezi z varstvom podatkov in pri obdelavi vaših podatkov ravnamo transparentno. Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime, naslov, naslov elektronske pošte,…

Rdeči križ Slovenije (RKS) je upravljavec po sedmem odstavku 4.člena Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov. Vaše osebne podatke vzdržujemo in nadzorujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 Rdeči križ Slovenije vodi naslednje zbirke podatkov o:

osebah, ki opravljajo izpit iz prve pomoči,

predavateljih (zdravnikih, medicinskih sestrah in drugih),

ekipah in osebah, ki opravljajo različne programe usposabljanja,

krvodajalcih,

prostovoljnih darovalcih delov človeškega telesa,

članstvu v organizacijah Rdečega križa,

darovalcih denarnih in drugih prispevkov,

socialno ogroženih osebah, ki jim Rdeči križ Slovenije v okviru svojih pristojnosti pomaga,

dobitnikih priznanj in odlikovanj Rdečega križa Slovenije,

o osebah, ki imajo v skladu z ženevskimi konvencijami pravico nositi znak Rdečega križa  Slovenije,

vojnih ujetnikih,

vojnih beguncih,

civilnih internirancih,

zaščitenih osebah, ujetih dalj kot dva tedna,

zaščitenih osebah na prisilnem bivanju,

ranjenih, bolnih in umrlih pripadnikih oboroženih sil ter brodolomcih,

otrocih ločenih od staršev zaradi vojnih spopadov,

otrocih evakuiranih v tuje države,

pogrešanih osebah,

žrtvah naravnih in drugih nesreč

prostovoljcih in prostovoljskem delu.

Za vse zgoraj navedene zbirke ima RKS zakonsko podlago v Zakonu o Rdečem križu Slovenije (Uradni list. RS, št. 17/93, 79/10), ki omogoča zbiranje, uporabo, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov za določene namene ter dodatno v Zakonu o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) in Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) Za vse ostale primere zbiranja osebnih podatkov bomo potrebovali vašo privolitev.

 

Katere podatke obdelujemo?

 

RKS je 'upravljavec' vaših osebnih podatkov. Na RKS zbiramo, hranimo in obdelujemo tiste osebne podatke, ki jih pridobimo ob izvajanju naše dejavnosti.

Vse navedene zbirke podatkov od 1 do 10 vsebujejo naslednje osebne podatke: 
– priimek in ime, 
– datum in kraj rojstva, 
– stalno ali začasno prebivališče

Vse navedene zbirke podatkov od 1 do 20 vsebujejo naslednje osebne podatke: 
– priimek in ime,

– kraj in datum rojstva,

– ime in priimek očeta in matere ter materin dekliški priimek.

Podrobnejšo vsebino osebnih podatkov, ki jih RKS zbira, hrani in obdeluje, določajo 12., 15. in 16. člen Zakona o RKS, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/65298,

10. člen Zakona o preskrbi s krvjo http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4230, ter 22. člen Zakona o prostovoljstvu, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5532

Na kakšni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Vaše osebne podatke obdelujemo:

-          v skladu z zakonsko podlago,

-          za izvajanje nalog v javnem interesu,

-          če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo,

-          na podlagi vaše nedvoumne privolitve za enega ali več določenih namenov.

V primeru, da je potrebna vaša privolitev, vas bomo o  namenu informirali in za privolitev zaprosili.

 

Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke?

 

Vaše podatke potrebujemo za namen izvajanja dejavnosti Rdečega križa Slovenije v okviru posameznega namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani.

 

Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z zahtevami Uredbe GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter področnimi zakoni. Obdelavo izvajamo sami ali pa jo za nas izvajajo zunanji obdelovalci, s katerimi imamo sklenjene ustrezne  pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

 

Kako dolgo vaše osebne podatke hranimo?

 

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot to od nas zahteva zakon. Podatke, pridobljene z vašo privolitvijo (neobvezni osebni podatki), hranimo do vašega preklica ali dokler obstaja namen, za katerega so bili zbrani.  Po tem podatke izbrišemo, uničimo oziroma jih anonimiziramo.

 

Komu vaše osebne podatke posredujemo?

 

Vaše podatke posredujemo drugim uporabnikom za namene izvajanja dejavnosti RKS na podlagi zakonodaje ali če imamo za to vašo privolitev.

 

 

Katere so pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ?

 V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate do nas naslednje pravice:

•          pravico do dostopa,

•          pravico do popravka,

•          pravico do izbrisa,

•          pravico do omejitve obdelave,

•          pravico do prenosljivosti podatkov,

•          pravico do ugovora obdelavi

Če menite, da pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršimo GDPR, imate pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu). V kolikor želite uveljavljati katero izmed ostalih pravic o tem obvestite pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na dpo@rks.si .


 

Postopek uveljavljanja pravic

 

Vsa   vprašanja, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko na RKS naslovite v pisni obliki na e-naslov: dpo@rks.si. 

 

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, bomo odgovorili  v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev, pri čemer vas o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo obvestimo.

 

RKS lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

 

Celotno besedilo Uredbe GDPR

Besedilo Uredbe GDPR je dostopno na spletnem portalu EUR Lex

 

Kontaktni podatki

 

Kontaktni podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

mag. Nuška Jerman, e-mail: dpo@rks.si

Spoštovani,

 

podajamo vam nekaj informacij o tem, kako skrbno in odgovorno ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali oz. so nam bili posredovani v procesu izvajanja naših storitev.

 

Varovanju vaše zasebnosti in vaših zasebnih podatkov pripisujemo velik pomen. V zvezi s tem je za nas zelo pomembno, da spoštujemo vse določbe v zvezi z varstvom podatkov in pri obdelavi vaših podatkov ravnamo transparentno. Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime, naslov, naslov elektronske pošte,…

Rdeči križ Slovenije (RKS) je upravljavec po sedmem odstavku 4.člena Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov. Vaše osebne podatke vzdržujemo in nadzorujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 Rdeči križ Slovenije vodi naslednje zbirke podatkov o:

osebah, ki opravljajo izpit iz prve pomoči,

predavateljih (zdravnikih, medicinskih sestrah in drugih),

ekipah in osebah, ki opravljajo različne programe usposabljanja,

krvodajalcih,

prostovoljnih darovalcih delov človeškega telesa,

članstvu v organizacijah Rdečega križa,

darovalcih denarnih in drugih prispevkov,

socialno ogroženih osebah, ki jim Rdeči križ Slovenije v okviru svojih pristojnosti pomaga,

dobitnikih priznanj in odlikovanj Rdečega križa Slovenije,

o osebah, ki imajo v skladu z ženevskimi konvencijami pravico nositi znak Rdečega križa  Slovenije,

vojnih ujetnikih,

vojnih beguncih,

civilnih internirancih,

zaščitenih osebah, ujetih dalj kot dva tedna,

zaščitenih osebah na prisilnem bivanju,

ranjenih, bolnih in umrlih pripadnikih oboroženih sil ter brodolomcih,

otrocih ločenih od staršev zaradi vojnih spopadov,

otrocih evakuiranih v tuje države,

pogrešanih osebah,

žrtvah naravnih in drugih nesreč

prostovoljcih in prostovoljskem delu.

Za vse zgoraj navedene zbirke ima RKS zakonsko podlago v Zakonu o Rdečem križu Slovenije (Uradni list. RS, št. 17/93, 79/10), ki omogoča zbiranje, uporabo, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov za določene namene ter dodatno v Zakonu o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) in Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) Za vse ostale primere zbiranja osebnih podatkov bomo potrebovali vašo privolitev.

 

Katere podatke obdelujemo?

 

RKS je 'upravljavec' vaših osebnih podatkov. Na RKS zbiramo, hranimo in obdelujemo tiste osebne podatke, ki jih pridobimo ob izvajanju naše dejavnosti.

Vse navedene zbirke podatkov od 1 do 10 vsebujejo naslednje osebne podatke: 
– priimek in ime, 
– datum in kraj rojstva, 
– stalno ali začasno prebivališče

Vse navedene zbirke podatkov od 1 do 20 vsebujejo naslednje osebne podatke: 
– priimek in ime,

– kraj in datum rojstva,

– ime in priimek očeta in matere ter materin dekliški priimek.

Podrobnejšo vsebino osebnih podatkov, ki jih RKS zbira, hrani in obdeluje, določajo 12., 15. in 16. člen Zakona o RKS, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/65298,

10. člen Zakona o preskrbi s krvjo http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4230, ter 22. člen Zakona o prostovoljstvu, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5532

Na kakšni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Vaše osebne podatke obdelujemo:

-          v skladu z zakonsko podlago,

-          za izvajanje nalog v javnem interesu,

-          če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo,

-          na podlagi vaše nedvoumne privolitve za enega ali več določenih namenov.

V primeru, da je potrebna vaša privolitev, vas bomo o  namenu informirali in za privolitev zaprosili.

 

Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke?

 

Vaše podatke potrebujemo za namen izvajanja dejavnosti Rdečega križa Slovenije v okviru posameznega namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani.

 

Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z zahtevami Uredbe GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter področnimi zakoni. Obdelavo izvajamo sami ali pa jo za nas izvajajo zunanji obdelovalci, s katerimi imamo sklenjene ustrezne  pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

 

Kako dolgo vaše osebne podatke hranimo?

 

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot to od nas zahteva zakon. Podatke, pridobljene z vašo privolitvijo (neobvezni osebni podatki), hranimo do vašega preklica ali dokler obstaja namen, za katerega so bili zbrani.  Po tem podatke izbrišemo, uničimo oziroma jih anonimiziramo.

 

Komu vaše osebne podatke posredujemo?

 

Vaše podatke posredujemo drugim uporabnikom za namene izvajanja dejavnosti RKS na podlagi zakonodaje ali če imamo za to vašo privolitev.

 

 

Katere so pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ?

 V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate do nas naslednje pravice:

•          pravico do dostopa,

•          pravico do popravka,

•          pravico do izbrisa,

•          pravico do omejitve obdelave,

•          pravico do prenosljivosti podatkov,

•          pravico do ugovora obdelavi

Če menite, da pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršimo GDPR, imate pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu). V kolikor želite uveljavljati katero izmed ostalih pravic o tem obvestite pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na dpo@rks.si .


 

Postopek uveljavljanja pravic

 

Vsa   vprašanja, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko na RKS naslovite v pisni obliki na e-naslov: dpo@rks.si. 

 

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, bomo odgovorili  v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev, pri čemer vas o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo obvestimo.

 

RKS lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

 

Celotno besedilo Uredbe GDPR

Besedilo Uredbe GDPR je dostopno na spletnem portalu EUR Lex

 

Kontaktni podatki

 

Kontaktni podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

mag. Nuška Jerman, e-mail: dpo@rks.si

©2020 Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Nova Gorica